آخرین اخبار مدارس


21 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ازمایش لذت بخش فیزیک

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

افسانه های دری

روشن رحماني

افسانه های دری

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فنون مسئله حل کردن

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حس خوب با هم بودن

دیوید دی برنز

حس خوب با هم بودن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروناز

م. الف.

سیروسلوک الی اله

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سفرنامه ی مادام کارلا سرناآدمها و آیینهادرایران

مادام کارلا سرنا

سفر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجیمرادی

مسابقه: بین المللی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه زیدی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیکو خوشبخت

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجیمرادی

مسابقه: کشوری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي گزلاني

1378/09/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شايان احمديان

1380/09/21