آخرین اخبار مدارس


14 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

22 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جبرو احتمال

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ریاضیات عمومی

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حس خوب با هم بودن

دیوید دی برنز

حس خوب با هم بودن

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فنون مسئله حل کردن

0

0

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امتحانات نهایی جبرو انالیز

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ازمایش لذت بخش فیزیک

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

افسانه های دری

روشن رحماني

افسانه های دری

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروناز

م. الف.

سیروسلوک الی اله

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سفرنامه ی مادام کارلا سرناآدمها و آیینهادرایران

مادام کارلا سرنا

سفر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهیار توخنی

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجی مرادی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد طیب بلخ

مسابقه: کشتی آزاد

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا حیدری

خشونت در جامعه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

یونس عبدی

نماز چیست

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا آزادی

روش های صحیح مطالعه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجی مرادی

اهمیت احترام به پدر و مادر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهیار توخنی

بیماری ذات الریه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حمیدرضا شکری

ورزش و سلامتی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا حياتي

1379/05/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا كاوشيان

1379/05/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين ناصري

1380/05/23