آخرین اخبار مدارس


22 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروناز

م. الف.

سیروسلوک الی اله

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاتون در آیینه

تورج رهنما

تصویر زن در آثار داس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

افسانه های دری

روشن رحماني

افسانه های دری

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سفرنامه ی مادام کارلا سرناآدمها و آیینهادرایران

مادام کارلا سرنا

سفر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ازمایش لذت بخش فیزیک

0

0

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاتون در آیینه

تورج رهنما

تصویر زن در آثار داس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حس خوب با هم بودن

دیوید دی برنز

حس خوب با هم بودن

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فنون مسئله حل کردن

0

0

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد سعید جوهری

مسابقه: بوکس نوجوانان کشور

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوگندقیاسی

مسابقه: مقام اول سخن وری – مقام سوم تدبر در قرآن و آیات

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجیمرادی

مسابقه: کشوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین بختیاری

مسابقه: دانش آموز فعال فرهنگی و درسی - تئاتر - دانش آموز ب

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهدیس خسروآبادی

مسابقه: دانش آموز برتر آموزشی مقام اول علمی پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه نجفی

مسابقه: سخنوری - امدادگربرتر- تئاتر- دانش آموز فعال فرهنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه ملکی

مسابقه: دانش آموز برتر فرهنگی و درسی -

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه زیدی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجیمرادی

مسابقه: بین المللی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

میتراپروانیده

مسابقه: دانش آموز برتر آموزشی مقام اول علمی پژوهشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیکو خوشبخت

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه احمدی

مسابقه: مقام اول فرهنگی هنری (عکاسی – نقاشی)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير مهدي نجفي

1378/12/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا منصوري

1380/12/04