آخرین اخبار مدارس


14 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فنون مسئله حل کردن

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ریاضیات عمومی

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ازمایش لذت بخش فیزیک

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امتحانات نهایی جبرو انالیز

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جبرو احتمال

0

0

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهراعسگری

مسابقه: کتابخوانی درزمینه گلستان حجاب

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرابشیری

مسابقه: کتابخوانی درزمینه گلستان حجاب

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

میلاد رستمی

مسابقه: پاورلیفتینگ بدون لوازم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهره بساطی

مسابقه: کتابخوانی درزمینه گلستان حجاب

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهراعسگری

مسابقه: کتابخوانی درزمینه گلستان حجاب

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)