آخرین اخبار مدارس


20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

08 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

07 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

05 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

14 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

13 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه

01 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه

01 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سفرنامه ی مادام کارلا سرناآدمها و آیینهادرایران

مادام کارلا سرنا

سفر

دبیرستان دوره دوم پسرانه

حس خوب با هم بودن

دیوید دی برنز

حس خوب با هم بودن

دبیرستان دوره دوم دخترانه

خاتون در آیینه

تورج رهنما

تصویر زن در آثار داس

دبیرستان دوره دوم پسرانه

افسانه های دری

روشن رحماني

افسانه های دری

دبیرستان دوره دوم دخترانه

خاتون در آیینه

تورج رهنما

تصویر زن در آثار داس

دبیرستان دوره دوم دخترانه

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

ازمایش لذت بخش فیزیک

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سروناز

م. الف.

سیروسلوک الی اله

دبیرستان دوره دوم دخترانه

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

تیم هندبال

مسابقه: بین مدارس اسلام ابادغرب

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

تیم هندبال

مسابقه: بین مدارس اسلام ابادغرب

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

تیم فوتسال

مسابقه: بین مدارس اسلام ابادغرب

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد معين پور قنبري

1383/01/10

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد متين صفري

1382/01/14

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امير رضا پرندين

1383/01/13