آخرین اخبار مدارس


11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ازمایش لذت بخش فیزیک

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروناز

م. الف.

سیروسلوک الی اله

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فنون مسئله حل کردن

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حس خوب با هم بودن

دیوید دی برنز

حس خوب با هم بودن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

افسانه های دری

روشن رحماني

افسانه های دری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاتون در آیینه

تورج رهنما

تصویر زن در آثار داس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سفرنامه ی مادام کارلا سرناآدمها و آیینهادرایران

مادام کارلا سرنا

سفر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاتون در آیینه

تورج رهنما

تصویر زن در آثار داس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهدیس خسروآبادی

مسابقه: دانش آموز برتر آموزشی مقام اول علمی پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر شهریار مصطفایی

مسابقه: دکترای جغرافیای طبیعی - ژئوموروفولوژی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین بختیاری

مسابقه: دانش آموز فعال فرهنگی و درسی - تئاتر - دانش آموز ب

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه ملکی

مسابقه: دانش آموز برتر فرهنگی و درسی -

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوگندقیاسی

مسابقه: مقام اول سخن وری – مقام سوم تدبر در قرآن و آیات

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه احمدی

مسابقه: مقام اول فرهنگی هنری (عکاسی – نقاشی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجیمرادی

مسابقه: کشوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

میتراپروانیده

مسابقه: دانش آموز برتر آموزشی مقام اول علمی پژوهشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا حاصلی

مسابقه: مقام اول والیبال –تئاتر- دانش آموز ف

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجیمرادی

مسابقه: بین المللی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد سعید جوهری

مسابقه: بوکس نوجوانان کشور

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه نجفی

مسابقه: سخنوری - امدادگربرتر- تئاتر- دانش آموز فعال فرهنگی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميعاد بيگ محمدي

1379/05/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا كاوشيان

1379/05/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين ناصري

1380/05/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدسينا سبزواري

1378/05/26