آخرین اخبار مدارس


11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروناز

م. الف.

سیروسلوک الی اله

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاتون در آیینه

تورج رهنما

تصویر زن در آثار داس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سفرنامه ی مادام کارلا سرناآدمها و آیینهادرایران

مادام کارلا سرنا

سفر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فنون مسئله حل کردن

0

0

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاتون در آیینه

تورج رهنما

تصویر زن در آثار داس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ازمایش لذت بخش فیزیک

0

0

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حس خوب با هم بودن

دیوید دی برنز

حس خوب با هم بودن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

ادبیات جنگ

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

افسانه های دری

روشن رحماني

افسانه های دری

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه نجفی

مسابقه: مقام اول والیبال –علمی پژوهشی فرهنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجیمرادی

مسابقه: بین المللی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه ملکی

مسابقه: دانش آموز برتر فرهنگی و درسی -

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر شهریار مصطفایی

مسابقه: دکترای جغرافیای طبیعی - ژئوموروفولوژی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیکو خوشبخت

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حاجیمرادی

مسابقه: کشوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد سعید جوهری

مسابقه: بوکس نوجوانان کشور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهدیس خسروآبادی

مسابقه: دانش آموز برتر آموزشی مقام اول علمی پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا حاصلی

مسابقه: مقام اول والیبال –تئاتر- دانش آموز ف

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

میتراپروانیده

مسابقه: دانش آموز برتر آموزشی مقام اول علمی پژوهشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه نجفی

مسابقه: سخنوری - امدادگربرتر- تئاتر- دانش آموز فعال فرهنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه احمدی

مسابقه: مقام اول فرهنگی هنری (عکاسی – نقاشی)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي نظري

1380/03/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه احمدي

1379/03/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا ازادي

1379/03/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا شهبازي

1379/03/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي جوهري

1380/03/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كيانوش قاسمي

1380/03/24